ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud และ Colocation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐาน Cloud และ Colocation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ: 
2562
ประเภทของประกาศ: 
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
อังคาร, 15 มกราคม 2019 ถึงวันที่ จันทร์, 21 มกราคม 2019
ประกาศร่างวันที่: 
จันทร์, 14 มกราคม 2019