• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Gistda AIP ส่งเสริมการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวทุ่งกุลา G-Rice Thungkula ให้วิสาหกิจชุมชนไปใช้ในจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่า ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Gistda AIP ส่งเสริมการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวทุ่งกุลา G-Rice Thungkula ให้วิสาหกิจชุมชนไปใช้ในจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่า ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

      ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2561 Gistda ได้จัดทำกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด ผ่านระบบ Web และ Mobile Application (G-Rice Thungkula) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 5 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมหาสารคาม โดยลงพื้นที่ตำบลเมืองเตา  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อจัดทำข้อมูลทะเบียนสมาชิกและแปลงเพาะปลูกข้าว เป็นฐานข้อมูลระบบตรวจสอบย้อนกลับ ไปยังแปลงเพาะปลูก แหล่งผลิตและตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้ ร่วมกับชุมชน และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานผ่านระบบ Web และ Mobile Application (G-Rice Thungkula) ให้กับผู้นำกลุ่มย่อย 24 คน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ ในการใช้งาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และการใช้งานให้สมาชิกในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นกลุ่มผลิตข้าว GAP มีสมาชิกจำนวน 217 คน มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 9,000 ไร่ ในฤดูกาลเพาะปลูกข้าว 2561/62 กลุ่มมีผลผลิตรวมประมาณ 3,150 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 300-350 กิโลกรัม/ไร่
นอกจากนี้ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 Gistda ได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวทุ่งกุลา G-Rice Thungkula ให้วิสาหกิจชุมชนไปใช้ในจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่าและจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกและแปลงเพาะปลูกข้าวผ่านระบบฯออนไลน์ ของวิสาหกิจชุมชนจำนวน 3 กลุ่ม ร่วมกับชุมชน และสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิก 25 คน มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,300 ไร่ มีผลผลิตรวมประมาณ 350 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 250-350 กิโลกรัม/ไร่
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิก 30 คน มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 424 ไร่ มีผลผลิตรวมประมาณ 148 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 300-350 กิโลกรัม/ไร่
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเมยวดี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิก 34 คน มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 600 ไร่ มีผลผลิตรวมประมาณ 300 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 480-500 กิโลกรัม/ไร่
การลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวทุ่งกุลา G-Rice Thungkula ให้วิสาหกิจชุมชนไปใช้ในจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่าในครั้งนี้ เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุม สามารถนำนวัตกรรมและองค์ความไปใช้ในการจัดการข้าว ของตนเองและเตรียมความพร้อมในการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการข้าว ในฤดูกาลเพาะปลูก 2562/63 เพื่อความเข้มแข็งของชุม อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและเจริญอย่างยั่งยืน

Tags: