• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจับมือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

จิสด้าจับมือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า และรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส.  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างจิสด้าและ มทส. มุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยก่อนหน้านี้ จิสด้าและ มทส. ได้มีความร่วมมือกันมาก่อนแล้ว เช่น งานร่วมวิจัยด้าน Remote Sensing การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ การฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาวัสดุคอมโพสิทสำหรับโครงสร้างอากาศยาน โครงการสหกิจศึกษา และโครงการ Thai Space Consortium

ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของจิสด้า และศักยภาพของ มทส. ในฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแถวหน้าของประเทศ จะส่งผลให้ความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความเข้าใจนี้สามารถยกระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

“การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในวันนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานต่อไป ผมเชื่อมั่นว่าต่อจากนี้ไปอาจมีความร่วมมือกันในอีกหลายๆ ด้าน” ดร.อานนท์กล่าว