• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมเวที APRSAF

จิสด้าร่วมเวที APRSAF

การประชุมเครือข่ายองค์กรเทคโนโลยีทางอวกาศเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum) หรือ APRSAF ครั้งที่ 25 ปีนี้จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านอวกาศระดับสูง กลาง หรือเพิ่งเริ่มต้นเข้าร่วม อาทิ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อินเดีย และไทย เป็นต้น สำหรับในปีนี้ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเชิญชวนให้ประเทศต่างๆ ร่วมมือกันเพื่อใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ SDG ซึ่งเป็นวาระของโลก
APRSAF เป็นเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ริเริ่มโดยองค์การอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น ทั้งนี้ เมื่อปี 2536 ได้มีการประชุม Asia-Pacific Regional Space Agency Forum ครั้งแรก ตามปฏิญญาที่ประชุม Asia-Pacific International Space Year Conference เมื่อปี 2534
APRSAF มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการด้านอวกาศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับความร่วมมือด้านกิจกรรมอวกาศของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น และองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งกำหนดจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง ต่อมาประเทศญี่ปุ่นได้เชิญหน่วยงานด้านอวกาศของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม ทั้งนี้ APRSAF เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านอวกาศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐบาล ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศและระดับสากล รวมถึงสถาบันต่างๆ ที่รับผิดชอบกิจกรรมการประยุกต์ใช้ด้านอวกาศ ภายใต้การประชุม APRSAF ประกอบด้วยการประชุมคณะทำงาน (Working Group) 4 คณะ ดังนี้

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่องานด้านอวกาศ (Space Applications)
• เทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology)
• ความร่วมมือการใช้ประโยชน์งานด้านอวกาศ (Space Environment Utilization)
• การศึกษาและให้ความรู้เรื่องอวกาศ (Space Education)

สำหรับในปีนี้ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเชิญชวนให้ประเทศต่างๆ ร่วมมือกันเพื่อใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ SDG ซึ่งเป็นวาระของโลก  สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://aprsaf.org/annual_meetings/aprsaf25/photo.php