• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดและทุ่งกุลาร้องไห้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน ร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่

จิสด้า ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดและทุ่งกุลาร้องไห้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน ร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่

ในระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2561 จิสด้า ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดและทุ่งกุลาร้องไห้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว ร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ จิสด้าได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด ผ่านระบบ Web และ Mobile Application ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการข้าวเชิงพื้นที่ ที่พัฒนาขึ้นในปี 2561 มาสร้างคุณค่า (Values) ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้พื้นที่ ชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น ได้ใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการ วางแผนและตัดสินใจ รวมทั้งแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้มแข็งให้กับชุมชุนและท้องถิ่นได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเชิงพื้นที่ Area Based ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ฯ จำนวน 15 ชุมชน การลงพื้นที่ในครั้งนี้ 4 ชุมชน ประกอบด้วย

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ (เพชรทุ่ง)หมู่ที่ 9 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเมยวดีหมู่ 1 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
3. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำหมู่ 3 ต.ป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านเมืองบัว หมู่1 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ร่วมทำกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ กับ นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเกษตรวิสัย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินาแปลงใหญ่ตำบลเมืองบัว ณ แปลงนาสาธิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ นายสุพงษ์  รัตนสมัย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งได้ทำความเข้าใจวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 กลุ่ม ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น มาช่วยเพิ่มคุณค่า (Values) ให้กับข้าวที่ชุมชนผลิตขึ้น รวมทั้งช่วยส่งเสริมการจัดการ เชิงพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน