• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณภายนอกอาคาร SI และบริเวณอาคารที่จอดรถและสันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61117002582 ระหว่างวันที่ 2 - 8 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 9 พ.ย.2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)