• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61097752421 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 8.30 น. - 16.30)