• ภาษาไทย
  • English

โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษา ดูแลพื้นที่และสวน ประจำปี 2562 วงเงินงบประมาณ 3,400,000.- บาท รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP วันที่ 20-26 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. เสนอราคาวันที่ 27 กันยายน 2561 เลขที่โครงการ 61097493481