• ภาษาไทย
  • English

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วงเงินงบประมาณ 4,000,000.- บาท รับ-ยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP วันที่ 20-26 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 27 กันยายน 2561 เลขที่โครงการ 61097491512