• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะนิสิตหลักสูตร SCGI Master Program ร่วมกิจกรรม เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ Thailand Aerospace Youth Forum 2018

คณะนิสิตหลักสูตร SCGI Master Program ร่วมกิจกรรม เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ Thailand Aerospace Youth Forum 2018

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ภายในบริเวณอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ต.สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คณะนิสิตหลักสูตร SCGI Master Program ได้มีโอกาสเข้าร่วมทำกิจกรรมในงาน Thailand Aerospace Youth Forum 2018 เวทีสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด รวมถึงนำเสนอผลงานจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ผสมผสานกระบวนการการเรียนรู้แบบ STEM ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ"