• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61097079485 ระหว่างวันที่ 17 - 24 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61097079485 ระหว่างวันที่ 17 - 24 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,999,830.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/09/2018

ประเภทของประกาศ