• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม จัดการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ให้กับ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย MOI-GMIS

จิสด้า ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม จัดการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ให้กับ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย MOI-GMIS

   ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร SuanDusit The Open ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม จัดการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม จัดการ และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม จัดการ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากสำนักงานจังหวัด76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผน สป. (กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ) รวมทั้งสิ้น 162 คน โดยมี นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ ด้านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทำให้จังหวัดต่างๆ มีองค์ความรู้และสามารถนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบของการจัดการเชิงพื้นที่ (Area Based)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ