• ภาษาไทย
  • English

โครงการจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและการปรับปรุงกั้นเขตและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคส่วนพื้นที่ปรุงอาหารเพิ่มเติมของ Space Inspirium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61097047553 วงเงินงบประมาณ 806,000.- บาท รับซองเริ่มวันที่ 5-12 กันยายน 2561 เสนอราคาวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.-เวลา16.30 น.