• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA และ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมสำรวจและเก็บข้อมูล กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ และสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

GISTDA และ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมสำรวจและเก็บข้อมูล กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ และสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

     ระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2561 GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” กลุ่มที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ และ กลุ่มที่ 9 บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ของ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามไม้ผลพระราชทาน และบ่อน้ำพระราชทาน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณในการขุดสระ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและเป็นแหล่งน้ำ สำหรับใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก สระน้ำพระราชทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินขอบสระและแปลงเพาะปลูกของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ให้ทันสมัย รวมทั้งเก็บข้อมูลการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ของฤดูกาลเพาะปลูก 2561/62 ผ่านระบบ GMIS หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ GISTDA ได้พัฒนาขึ้น ในรูปแบบ Web และ Mobile Application เพื่อให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้บริหารและจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     จากการลงพื้นที่ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” กลุ่มบ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิก 60 ราย มีสระน้ำที่ได้รับพระราชทานจำนวน 91 สระและบ่อบาดาลพระราชทาน 2 บ่อ โดยได้รับพระราชทานมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยได้รับพระราชทานพันธุ์ปลา บริเวณขอบสระมีการปลูกแฝกป้องกันการพังทลาย ไม้ผลพระราชทานชนิดต่างๆ เช่น ขนุน มะนาว มะม่วง ฝรั่ง กล้วย และอื่นๆ เป็นต้น ในปัจจุบันสมาชิกหลายราย ได้ผลผลิตจากไม้ผลที่ทรงพระราชทาน เก็บไว้รับประทานและจำหน่าย รวมทั้งสมาชิกบางราย ได้ขยายพันธุ์ไม้ผลที่ได้รับพระราชทานแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มได้ไปปลูก ในส่วนของการเพาะปลูกข้าวในฤดูกาลเพาะปลูก 2561/62 สมาชิกได้เริ่มปักดำตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ฝนทิ้งช่วงสมาชิกได้สูบน้ำจากสระพระราชทานและบ่อบาดาลพระราชทานมาใช้เป็นแหล่งน้ำให้กับต้นกล้าที่ได้ปักดำไปแล้ว ในส่วนสมาชิกกลุ่มบ้านเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ปัจจุบันมีสมาชิก 53 ราย มีสระน้ำที่ได้รับพระราชทานจำนวน 45 สระ โดยได้รับพระราชทานมาตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 และได้รับพระราชทานพันธุ์ปลาและไม้ผล ให้สมาชิกได้เลี้ยงและปลูกเพื่อเป็นอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัว ในส่วนของการเพาะปลูกข้าวในฤดูกาลเพาะปลูก 2561/62 สมาชิกได้เริ่มปักดำตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม ทั้งนี้การปักดำในช่วงเวลาดังกล่าวประสบปัญหา ฝนทิ้งช่วงเช่นเดียวกับกลุ่มบ้านหนองไผ่ สมาชิกได้สูบน้ำจากสระพระราชทานมาใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับต้นกล้าที่ได้ปักดำไปแล้ว การลงพื้นที่ในครั้งนี้สมาชิกทั้ง  2 กลุ่ม ได้นำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเพาะปลูกข้าวของฤดูกาลเพาะปลูก 2561/62 มาจัดเก็บลงในระบบ GMIS เพื่อเป็นข้อมูลต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ในฤดูกาลต่อไป