• ภาษาไทย
  • English

จ้างทำถนนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานอาคารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61077032095กำหนดรับซองตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561-7 กันยายน 2561 กำหนดวันเสนอราคาวันที่ 10 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.