• ภาษาไทย
  • English

จ้างปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด AS9100D เลขที่โครงการ 61087048223 (รับ-ยื่นเอกสาร 3-9 สิงหาคม 2561 เสนอราคา 10 สิงหาคม 2561 ในระบบ e-GP)

จ้างปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด AS9100D เลขที่โครงการ 61087048223 (รับ-ยื่นเอกสาร 3-9 สิงหาคม 2561 เสนอราคา 10 สิงหาคม 2561 ในระบบ e-GP)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
28/08/2018

ประเภทของประกาศ