• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าดีเดย์เปิด SCGI Master Program พัฒนาคนสู่การเป็นนักภูมิสารสนเทศในอนาคต

จิสด้าดีเดย์เปิด SCGI Master Program พัฒนาคนสู่การเป็นนักภูมิสารสนเทศในอนาคต

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า จัดบรรยายพิเศษและการสาธิตการทำงานของระบบ Smartphone Positioning และมอบทุนการศึกษาให้กับบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับทุน หลักสูตร SCGI Master Program ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 ทุน เพื่อสร้างบุคลากรพร้อมใช้ของประเทศและอาเซียน โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ geo-intelligence ซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญในการนำมาแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ การติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการนำมาใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวทันตามนวัตกรรมที่สมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังได้รับโอกาสที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้าน GNSS จากสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับโลก Prof. Dr. Ruizhi Chen จากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มาบรรยายและสาธิตการทำงานของระบบ GNSS ในรูปแบบใหม่   ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์งานได้หลากหลาย และคาดหวังว่าจะเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกระดับ นิสิต/นักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการนำเครื่องมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปบริหารจัดการประเทศต่อไป

ทางด้าน Prof. Ruizhi Chen ผู้อำนวยการศูนย์ State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing (LIESMARS)  แห่งมหาวิทยาลัยวู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า หลักสูตร SCGI Master program นับว่าเป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยวู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านภูมิสารสนเทศในประเทศจีน ผมเชื่อมั่นว่านักเรียนที่เรียนหลักสูตร SCGI Master program นี้จะมีโอกาสที่ดีในสายอาชีพในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีภูมิสารสเทศ นับวันยิ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนา ภายใต้หลักสูตรดังกล่าวนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรจากห้วงอวกาศ และอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน การปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องสูง รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

ทั้งนี้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการพัฒนาระบบอัจริยะต่างๆที่อาศัยข้อมูลตำแหน่งเป็นสำคัญ ซึ่งทำให้การต่อยอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศยังสามารถพัฒนาได้อีกไกล และเช่นเดียวกับอนาคตของนักเรียนหลักสูตรนี้ที่มีอนาคตไกลแน่นอน