• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้บริการผ่านระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61077251732 ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 2561 - 1 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้บริการผ่านระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61077251732 ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 2561 - 1 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้บริการผ่านระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 791,500.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
15/08/2018

ประเภทของประกาศ