• ภาษาไทย
  • English

จิสด้า จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 1

จิสด้า จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 1

วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพเรือกับ GISTDA ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บางเขน
การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้การทฤษฎีและหลักการทำงานของระบบ GIS เช่นการสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างแผนที่ ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรจากกองทัพเรือในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของกองทัพเรือได้ต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึอบรมจำนวน 38 นาย

Tags: