• ภาษาไทย
  • English

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับการเรียนการสอนของหลักสูตร SCGI Master (เพิ่มเติม) เลขที่โครงการ : 61077148282 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 10-17 กรกฎาคม 2561 และยื่นข้อเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.)