• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับการเรียนการสอนของหลักสูตร SCGI Master Program เพิ่มเติม ภายในวงเงินงบประมาณ 1,971,500.- บาท (เริ่มตั้งแต่วันที่ 10-17 กรกฏาคม 2561 และยื่นข้อเสนอในทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.)