• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบส่งน้ำประปาบริเวณหน้าอาคารโรงขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61077080454 ระหว่างวันที่ 6-13 ก.ค.61 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 16 ก.ค.61 เวลา 8.30 น. - 16.30)