• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "THAI TECH EXPO 2018" ยกขบวนเทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "THAI TECH EXPO 2018" ยกขบวนเทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยชมงาน THAI TECH EXPO 2018 นำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 15 หน่วยงานภายใต้สังกัด และหน่วยงานเครือข่าย โดยคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สำคัญ รวมทั้งการบริการด้านต่างๆ ที่โดดเด่นและสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2561 โดยเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ฮอลล์ 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ภายในงานดังกล่าว สทอภ. ได้นำเสนอผลงานเข้าร่วมแสดง จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

1. การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจบนพื้นที่ EEC ด้วยอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ : ซึ่งเป็นการสนับสนุนและรองรับการเกิดขึ้นของนวัตกรรมและการสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน Aerospace Industries โดยดำเนินงานรูปแบบใหม่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ จากการใช้นวัตกรรม

2. โครงการอาชีวะสร้างชาติ เกษตรอัจฉริยะ (Smart-Precision Farming) : เป็นโครงการที่ ส่งเสริมการนำระบบดาวเทียมนำร่องโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) แบบพิกัดแม่นยำสูง มาพัฒนาเพื่อใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการเกษตร ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรองรับเกษตรกรรมยุค Thailand 4.0

3. Ignite : Innovative Internship Program : เป็นโครงการที่พัฒนากำลังคน ให้มีความรู้ความสามารถ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา กับการปฏิบัติงานจริงภายในห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ