• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ Fire Alarm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067431699 ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)