• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์จาก Web Map Service (WMS) ให้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นในระดับ Web Processing Service (WPS) เพื่อวิเคราะห์และแสดง Scenario ในคุณค่าของประเด็นต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067428533 ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. 2561 - 2 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 3 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์จาก Web Map Service (WMS) ให้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นในระดับ Web Processing Service (WPS) เพื่อวิเคราะห์และแสดง Scenario ในคุณค่าของประเด็นต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067428533 ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. 2561 - 2 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 3 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์จาก Web Map Service (WMS) ให้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นในระดับ Web Processing Service (WPS) เพื่อวิเคราะห์และแสดง Scenario ในคุณค่าของประเด็นต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2561

ประเภทของประกาศ