• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ GI ทุ่งกุลาร้องไห้ ร่วมกับกลุ่ม ชุมชน เครือข่าย วิสาหกิจชุมชน และนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ทุ่งกุลา 5 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของระบบ G-Rice Thungkula

GISTDA จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ GI ทุ่งกุลาร้องไห้ ร่วมกับกลุ่ม ชุมชน เครือข่าย วิสาหกิจชุมชน และนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ทุ่งกุลา 5 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของระบบ G-Rice Thungkula

     ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2561 GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลา 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม จัดทำทะเบียนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ GI ทุ่งกุลาร้องไห้ร่วมกับ กลุ่มทำนาอินทรีย์ กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวอินทรีย์ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อเป็นใช้เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญสำหรับ “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา หรือ G-Rice Thungkula : http://g-rice.gistda.or.th” ซึ่งเป็นนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ในการจัดการข้าวเชิงพื้นที่ ที่พัฒนาขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 5 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อให้ชุมชน วิสาหกิจ ในพื้นที่ทุ่งกุลาได้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่การจัดการทะเบียนข้อมูลกลุ่มสมาชิก แปลงเพาะปลูก ข้อมูลการเพาะปลูก กิจกรรมการเพาะปลูก ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ข้าว ในรูปแบบการจัดการด้วยตนเองผ่านระบบจัดการเชิงพื้นที่ (Area Based) เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข็มแข็งให้กับชุมชน สามารถนำระบบและองค์ความรู้นำไปใช้ในการจัดการด้วยตนเอง ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ GI ทุ่งกุลาร้องไห้ ในครั้งนี้  ประกอบด้วย

จังหวัดยโสธร ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม บ้านศิริพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กลุ่มผลิตหอมมะลิ GI ทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่สำคัญของจังหวัดและประเทศ มีฐานข้อมูลสมาชิก 778 คน

จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์ข้าวบ้านมะยาง ตำบลหนองแค อำเภอราศีไศล และวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวอินทรีย์บ้านอุ่มแสง (ลุงบุญมี) ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีฐานข้อมูลสมาชิก 75 คน และ 1,281 คน

จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้บ้านจันทร์หอมและนาแปลงใหญ่ บ้านจันทร์หอม และกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้คุณภาพดีและนาแปลงใหญ่ บ้านบ่อแก ของตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีฐานข้อมูลสมาชิก 102 คน และ 128 คน

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย (ลุงช่วย สาสุข) บ้านโพนละมัง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ มีฐานข้อมูลสมาชิก 30 คน กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลดงครั่งใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ทุ่งกุลาร้องไห้ มีฐานข้อมูลสมาชิกรวม 1,250 คน

จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่ทุ่งกุลาที่สำคัญของจังหวัด มีฐานข้อมูลสมาชิก 61 คน

     ฐานข้อมูลผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ GI ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ได้จัดทำร่วมกับชุมชนในครั้งนี้ จะนำมาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลแปลงเพาะปลูกข้าวฯ ในทุ่งกุลาที่มีจำนวนประมาณ 254,219 แปลง โดยกลุ่มต่างๆ เครือข่ายวิสาหกิจ ฯลฯ สามารถการจัดการทะเบียนข้อมูลกลุ่มสมาชิก แปลงเพาะปลูก ข้อมูลการเพาะปลูก กิจกรรมการเพาะปลูก ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ข้าว ด้วยตนเองผ่านระบบจัดการเชิงพื้นที่ (Area Based) รวมทั้งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ผ่านเทคโนโลยี QR Code ที่จะนำไปติดบนผลิตภัณฑ์ถุงข้าวสาร เมื่อสแกน QR Code แล้วจะบอกที่ตั้งแปลงปลูกของเกษตรกร ผู้รวบรวม มาตรฐานการเพาะปลูก และโรงสีที่สีข้าว เพื่อสร้างมั่นใจให้ผู้บริโภค ที่สามารถตรวจสอบแปลงเพาะปลูกและแหล่งผลิตได้ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา นำมาซึ่งรายได้และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลา