• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067190775 ระหว่างวันที่ 14 - 21 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)