• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

งานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

งานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

วันที่ 4 มิ.ย.2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเสวนาการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของปี61 รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและแนวทางบูรณาการของหน่วยงานต่างๆด้านทรัพยากรน้ำ รวมทั้งหมด 38 หน่วยงาน เพื่อให้ภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศเป็นระบบและมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้วางกลไกในการบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านกฎหมาย โดยที่กำลังดำเนินการในการจัดทำ พรบ.น้ำ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. การปรับองค์กรที่จะรับผิดอบเรื่องน้ำ มีการตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้มีคณะอนุกรรมการฯ อีก 4 คณะ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์ รวมถึง จัดตั้ง สทนช. ให้เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และทำหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย พร้อมทั้งบูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณด้านน้ำของประเทศ
3. ด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี (ปี 2558-2569) เพื่อให้หน่วยงานด้านน้ำใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศต่อไป
ซึ่ง สทอภ. นำโดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า นางสาวสุภาพิศ ผลงาม รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่จิสด้า เข้าร่วมงานเสวนาฯ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ ในการนี้ ผู้อำนวยการจิสด้า ได้รายงานแนวทางในการติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำด้วยภูมิสารสนเทศ ปี 61 ตามภารกิจของ สทอภ. ต่อท่านนายกรัฐมนตรีด้วย

 

s_14114858.jpg