• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 เฉพาะในต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61067046296 ระหว่างวันที่ 5 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)