• ภาษาไทย
  • English

จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบประเมินความสมบูรณ์ของพืช (Crop Health) โดยวิธีประกาศเชิญชวน (รับเอกสารวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ สทอภ. ชั้น 7 ฝ่ายพัสดุ) (เสนอราคา 11 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ สทอภ. ชั้น 7 ฝ่ายพัสดุ)

จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบประเมินความสมบูรณ์ของพืช (Crop Health) โดยวิธีประกาศเชิญชวน (รับเอกสารวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ สทอภ. ชั้น 7 ฝ่ายพัสดุ) (เสนอราคา 11 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ สทอภ. ชั้น 7 ฝ่ายพัสดุ)

จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบประเมินความสมบูรณ์ของพืช (Crop Health) โดยวิธีประกาศเชิญชวน งบประมาณ 2,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
03/08/2018

ประเภทของประกาศ