• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้านำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมนำเสนอรูปแบบแนวทางการเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากร

จิสด้านำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมนำเสนอรูปแบบแนวทางการเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากร

       เมื่ออาทิตย์ที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จิสด้า นำกลไกเชิงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมนำเสนอรูปแบบแนวทางการเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังให้ภาคส่วนต่างๆระดับพื้นที่ ได้มองเห็นภาพฉาย (Senario)ต่อการขับเคลื่อน เร่งรัด พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างความร่วมมือและข้อเสนอระดับยโยบาย ที่มาจากฐานรากมาจากคนในชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ จะเพิ่มมิติพลิกโฉมการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวแม่แจ่ม การทำความจริงให้ปรากฏบนแผนที่บนเครื่องมือ กลไกภูมิสารสนเทศ การวางเป้าหมายต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน รายได้ 30,000บาท/คน/ไร่/ปีโดยใช้ดัชนี้ชี้วัด ข้อมูล จปฐ. ปี60 วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เห็นภาพฉายชัดเจนพื้นแม่แจ่มยังไม่พ้นขีดความยากจน ชาวบ้านยังต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนในด้านต่างๆ จากภาครัฐ จากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก เมื่อมองลงลึกไปแก่นของปัญหาความยากจน พบว่าความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และความเคยชิน รวมถึงวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม มีผลต่อการประกอบอาชีพ การทำมาหากิน การเพาะปลูก ความไม่มั่นคงในที่ดินทำกิน การขาดแคลนน้ำ แหล่งน้ำเพื่อบริโภคและการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงชีพ นำไปสู่การขยับและเปิดโลกทัศน์ของชาวแม่แจ่มที่ต้องการความชัดเจน ความเป็นธรรม ความสมดุลทั้งของทรัพยากรและความเป็นอยู่ และยังคงเป็นประเด็นที่ต้องหารือ วางแผน และขับเคลื่อนการทำงาน สร้างกระบวนการกลไกในการแก้ไขปัญหา “แล้วใครละต้องทำ จะทำวันนี้ หรือจะรอให้ใครมาทำให้” ยังคงเป็นคำถามที่คาใจผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และภาครัฐที่ปฏิบัติการในพื้นที่ แล้วจะขยับขับเคลื่อนอะไรได้บ้าง ต้องเริ่มตรงไหน อย่างไรกัน คำถามมากมายที่คาใจและถาโถมคุกรุ่นอยู่ในใจนั้น...ทุกคำถาม สามารถหาคำตอบได้เพียงนำมือของทุกคนมารวมกัน จัดลำดับความสำคัญคลี่ขยายด้วยข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี วางเป้าหมายร่วมต่อการแก้ไขพัฒนา กลไกระดับพื้นที่ กลไกสนับสนุน (ทุกแขนง) กลไกการจัดการร่วม จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน