• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่สนใจจะต้องนำขอบเขตของงาน แบบของงานจ้าง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเองเพื่อใช้ประกอบกับการดูสถานที่ในวันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 9.30 น. - 11.30 น. ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. บางเขน (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61047291417 ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. 2561 - 7 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่สนใจจะต้องนำขอบเขตของงาน แบบของงานจ้าง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเองเพื่อใช้ประกอบกับการดูสถานที่ในวันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 9.30 น. - 11.30 น. ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. บางเขน (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61047291417 ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. 2561 - 7 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 11,423,320.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/06/2018

ประเภทของประกาศ