• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

GISTDA ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

     วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายสานนท์ พรหมผลิน นักเทคโนโลยีอวกาศเชี่ยวชาญ นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ คณะทำงานบริหารบันทึกความร่วมมือระหว่าง GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและคณะ ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา” โดยGISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนาได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 รวมระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สัมฤทธิ์ผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมต้นแบบภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการ GMIS ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ ที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหาร จัดการแปลงกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารโครงการ ได้ใช้ในการติดตามรายงานความก้าวหน้า และผลการดำเนินโครงการ ผ่านระบบจัดการเชิงพื้นที่ (Area Based) เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ตัดสิน สามารถขยายความสำเร็จไปสู่โครงการอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโครงการอื่นๆ ของมูลนิธิฯ ได้มาศึกษา เรียนรู้ และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน นั้นๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเองและเกิดความเจริญอย่างยั่งยืน ในปัจจุบัน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีการรายงานผลการดำเนินงานในแปลงกิจกรรมของโครงการ ผ่านระบบ GMIS จำนวน 15 แปลงกิจกรรม โดยแต่ละแปลงฯ จะมีเจ้าหน้าที่โครงการรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำกิจกรรม และรายงานผลผ่านระบบ GMIS โดยรายงานและรูปกิจกรรมที่เกิดขึ้น อยู่ในรูปของ Digital Fileที่เชื่อมโยงกับข้อมูลภูมิสารสนเทศของแปลงนั้น ซึ่งผู้บริหารจากส่วนกลางและผู้จัดการโครงการฯ สามารถเรียกดูข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาโครงการได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

     ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 มูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา หรือ GMIS ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยจะพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในรูป Mobile Applicationเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการติดตามรายงานความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น