• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เยี่ยมชมดูงาน GISTDA อำเภอศรีราชา ชลบุรี

เยี่ยมชมดูงาน GISTDA อำเภอศรีราชา ชลบุรี

การเยี่ยมชมดูงานตามแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal)
เริ่มตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

 

เยี่ยมชมดูงาน GISTDA อำเภอศรีราชา ชลบุรี
อุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ  

หลักเกณฑ์การเข้าเยี่ยมชมดูงาน
1. อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมดูงานได้สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
    ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 -16.30 น.
    โดยคณะจะต้องมีการจองคิวเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. จำกัดเข้าเยี่ยมชมดูงานไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 50 คน ต่อ 1 คณะ/ต่อรอบ เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง
    Social Distancing   สำหรับการดูงานที่ สำนักงานใหญ่
3. จำกัดเข้าเยี่ยมชมดูงานไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 80 คน ต่อ 1 คณะ/ต่อรอบ เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง
    Social Distancing สำหรับการดูงานที่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
4. ก่อนเข้ารับฟังการบรรยาย มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมติดสติ๊กเกอร์สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจ
   หากเกินกว่า 37.5 องศา จะต้องให้บุคคลนั้นนั่งรอในจุดที่กำหนดไว้ให้ จนกว่าคณะที่เหลือจะเยี่ยมชมแล้วเสร็จ
5. ผู้เข้าเยี่ยมชมดูงานต้องลงทะเบียนเข้าพื้นที่โดยการ scan QR code ไทยชนะ
6. ผู้เข้าเยี่ยมชมดูงานจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเยี่ยมชมดูงาน
7. งดจัดเลี้ยงหาอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ทุกกรณี ในพื้นที่เยี่ยมชม
8. คณะดูงานจะต้องส่งรายชื่อคณะที่มีรายละเอียดข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ให้แก่สำนักงาน
    ในวันที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงาน
9. ก่อนเดินทางกลับคณะจะต้องออกจากระบบโดยการ scan QR code ไทยชนะ
10. อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมดูงานของ สทอภ. ได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

11. กรณีหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ไม่มีหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมดูงานมายัง สทอภ.
     จะไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมดูงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชม

1. ติดต่อประสานงานเพื่อจองวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมได้ที่หมายเลข 02-141-4583 / 02 - 141- 4653
2. ทำหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
    รายชื่อคณะผู้เยี่ยมชมโดยละเอียด พร้อมแนบแบบฟอร์มแจ้งหัวข้อการเข้าชม

  * Download ร่างตัวอย่างหนังสือ

  * Download แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อการเข้าชม
 

ส่งหนังสือมาก่อนที่ โทรสาร 02-143-9586-87 หรือ อีเมลล์ visit@gistda.or.th

และ

ฉบับจริงส่งไปรษณีย์ มาที่
สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210