• ภาษาไทย
  • English

จิสด้า ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว

จิสด้า ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดสัมมนา “ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการจองรถเกี่ยวข้าว เพื่อการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรสามารถใช้งาน แอพพลิเคชั่นได้บนมือถือในระบบ Android ซึ่งการทำงานของแอพพลิเคชั่นจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) ส่วนชาวนา เพื่อให้ชาวนาสามารถจองรถเกี่ยว นัดวันที่จะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ของตนเองได้     
2) ส่วนเจ้าของรถเกี่ยว เพื่อให้เจ้าของรถเกี่ยวตอบรับการจองจากฝั่งชาวนาเพื่อไปเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้ทำการลงพื้นที่ 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สภาเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกรียติกล่าวเปิดงานโดย นางสาวสุภากิตต์ ทองสงค์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 101 คน  และวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรพัทลุง    จ.พัทลุง ร่วมกับ สภาเกษตรจังหวัดพัทลุง พาณิชย์จังหวัดพัทลุง ได้รับเกรียติกล่าวเปิดงานโดย นางสาวสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 100 คน  ในการจัดสัมมนาเกษตรกรได้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว และได้มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา อาทิ ควรมีการจัดกลุ่มรายการจองจากเกษตรกร เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น และควรแสดงแปลงที่จองในแผนที่ จะได้เห็นภาพรวมว่ามีแปลงอยู่ตรงไหนบ้าง เพื่อการตัดสินใจของเจ้าของรถ เป็นต้น
จากการจัดสัมมนาในครั้งนี้เกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์การใช้งานของแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเกษตรกรที่ต้องการรถเกี่ยวที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา รวมถึงได้รับรู้การใช้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับวางแผนจัดการรถเกี่ยวนวดข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค รักษาผลประโยชน์ทางการค้าข้าว เพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการตลาดของผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ