• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

มท. จับมือ วท. ชวนคนไทยให้รู้จักขยะอวกาศ

มท. จับมือ วท. ชวนคนไทยให้รู้จักขยะอวกาศ

khuumuue_khyawkaas.jpg

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า ได้ติดตามสถานการณ์สถานีอวกาศเทียนกง-1 อย่างใกล้ชิดร่วมกับองค์กรอวกาศจากประเทศต่างๆ รวมถึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์เทียนกง -1 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกายภาพและการจัดการวัตถุอันตรายเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุ และคู่มือปฏิบัติการฯ รวมถึงการจัดการชิ้นส่วนหรือวัตถุอันตราย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้เข้าใจและมีแนวทางในการจัดการกับชิ้นส่วนที่อาจจะตกลงมาในประเทศไทย ถึงแม้ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นจะน้อยมากก็ตาม

ล่าสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำคู่มือ “ชวนคุณให้รู้จักขยะอวกาศ” ขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับขยะอวกาศหรือเศษชิ้นส่วนอวกาศที่อาจจะตกลงมา ซึ่งเป็นการลดความตระหนก และให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

วันที่ของประกาศ: 
อังคาร, 27 มีนาคม 2018
หมวดหมู่ของประกาศ: