• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ฝึกอบรมการสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

GISTDA ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ฝึกอบรมการสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

   ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8 GISTDA ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร “การสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)” โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของทั้ง 2 หน่วยงาน การฝึกอบรมการสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มีการเรียนรู้เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย ภาพถ่ายทางอากาศและการประยุกต์ใช้งาน อากาศยานไร้คนขับกับส่วนประกอบการบิน การวางแผนการบิน แบบจำลองการบิน รวมทั้งฝึกซ้อมบินอากาศยานไร้คนขับจริง ฝึกซ้อมบินอากาศยานด้วยการวางแผนการบินถ่ายภาพ และการประมวลผลข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ ระยะเวลาในการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 3 วัน โดยในวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีการบินถ่ายภาพจริง ณ โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลอง 11 จังหวัดปทุมธานี ของมูลนิธิชัยพัฒนา ภาพที่ได้จากการบินฯ ในครั้งนี้นำมาประมวลผล เพื่อประโยชน์ในการวางแผน บริหารและจัดการโครงการฯ เชิงพื้นที่ กิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาและเจ้าหน้าที่ของ GISTDA จำนวน 30 คน เข้าร่วมฝึกอบรม