• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร GIS ขั้นสูงในงานชลประทาน

จิสด้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร GIS ขั้นสูงในงานชลประทาน

จิสด้า จัดฝึกอบรมในหัวข้อ การประยุกต์การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บางเขน การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมชลประทานทราบถึงเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราห์การซ้อนทับ การวิเคราะห์ภูมิประเทศ การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในงานชลประทาน และทราบถึงระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานด้านชลประทานต่อไปได้ โดยมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 31 ท่าน