• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าผนึกกำลังหน่วยงานภายนอกกว่า 22 หน่วย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด

จิสด้าผนึกกำลังหน่วยงานภายนอกกว่า 22 หน่วย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. หรือ จิสด้า ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” พร้อมร่วมลงนามว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 22 หน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทตราด จังหวัดตราด

   จังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายแดนทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ที่มีศักยภาพสูงต่อการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เนื่องจากมีพรมแดนติดกับ 3 จังหวัดของกัมพูชา และมีน่านน้ำติดกับเวียดนามตอนใต้ จึงเป็นแหล่งเชื่อมต่อเส้นทางการค้าชายแดนที่สำคัญทั้งทางบกและทางทะเล ดังนั้นการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนการนำระบบเรดาร์ชายฝั่ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีความทันสมัย มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับส่วนภูมิภาค ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำไปสู่ความร่วมมือ และ การประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อชาวจังหวัดตราด รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าว

   ด้านผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า ระบบเรดาร์ชายฝั่งมีในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง จำนวนรวมทั้งสิ้น 11 จังหวัด 18 ตำแหน่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ได้มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และ สถาบันการศึกษา โดยนำไปใช้ในหลายด้าน อาทิ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม คราบน้ำมันรั่วไหลในทะเล การกู้ภัย การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น การขยายตำแหน่งและอุปกรณ์ตรวจวัดเพิ่มเติมให้ ครอบคลุมอ่าวไทยส่วนที่เหลือและฝั่งอันดามัน รวมทั้งพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสำหรับเฝ้าระวังและคาดการณ์ สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อบูรณาการข้อมูลในระบบต่างๆ เข้าด้วยกันจึงเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ ภายในส่วนของจังหวัดตราดซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญของประเทศ ทางจิสด้าได้ทำการติดตั้งสถานีเรดาห์ชายฝั่ง จำนวน 2 แห่ง คือ 1) สถานีหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ 2) สถานีหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่

   ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และส่งเสริม การใช้ประโยชน์ระบบเรดาร์ชายฝั่ง ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตราด ให้ครอบคลุมในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ องค์กร สมาคม และ ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตราด จะได้มีเวทีในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ติดตั้งในพื้นที่ ร่วมกันในอนาคต ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป