• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วม “ปั่นวิ่งรวมใจ รักษ์โลมาตราด เมืองสีเขียว”

จิสด้าร่วม “ปั่นวิ่งรวมใจ รักษ์โลมาตราด เมืองสีเขียว”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนสนเทศ หรือ จิสด้า เข้าร่วม กิจกรรม “ปั่นวิ่งรวมใจ รักษ์โลมาตราด เมืองสีเขียว” ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับจังหวัดตราด เพื่อบูรณาการความร่วมมือ รณรงค์ให้ทุกฝ่ายได้มีความตระหนักและการให้คุณค่าต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม การลดลงของความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และร่วมกันอนุรักษโลมาซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากของ จ.ตราด
อีกทั้ง จิสด้า ได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการบริเวณสถานีเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อให้ความรู้ด้านทะเลและชายฝั่ง พร้อมบูทกิจกรรมถาม-ตอบแจกของรางวัลมากมายพร้อมกับสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมงาน  โดยกิจกรรมปั่น-วิ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1.การวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 13 กม. 2.การวิ่งรณรงค์ ระยะทาง 3 กม. 3.การปั่นระยะกลาง ระยะทาง 50 กม. และ 4.การปั่นรณรงค์ ระยะทาง 13 กม. ทั้งนี้ ได้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การสาธารณะประโยชน์ และประชาชนทั้งรอบอ่าวและใน จ.ตราด รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 800 คน ณ หาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด