• ภาษาไทย
  • English

อาชีวะขอนแก่นนำเสนอผลงานสุดยอด พิชิตแชมป์การแข่งขันเชิงนวัตกรรมด้าน GNSS ของประเทศ

อาชีวะขอนแก่นนำเสนอผลงานสุดยอด พิชิตแชมป์การแข่งขันเชิงนวัตกรรมด้าน GNSS ของประเทศ

12 มกราคม 2561 ณ อุทยานรังรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และทรูปลูกปัญญา จัดการแข่งขัน “อาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ” รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยเกียรติยศจากองคมนตรี และเงินทุนการศึกษา พร้อมศึกษาดูงานด้าน GNSS ณ ประเทศญี่ปุ่น มุ่งหวังให้เยาวชนไทยนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบ GNSS ที่ทันสมัยมาพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใช้งานในภาคการเกษตรไทย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

การดำเนินโครงการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีให้เยาวชนไทยสายอาชีวะได้แสดงผลงานนวัตกรรม เครื่องมือ เครื่องจักรทางด้านการเกษตร ที่เกิดจากการประดิษฐ์และนำเทคโนโลยีการระบุตำแหน่ง GNSS (Global Navigation Satellite System) มาใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำ และส่งเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการทางการเกษตรให้สูงขึ้น ซึ่งผลงานที่ได้จากแข่งขันจะนำไปสู่การประยุกต์และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาจิสด้า ได้ดำเนินกิจกรรมด้านระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง Global Navigation Satellite System (GNSS) มาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านประยุกต์ใช้งาน GNSS เพื่อยกระดับมาตรฐานของประเทศในด้านการขนส่ง การจัดทำแผนที่มีความถูกต้อง การวางผังเมืองและเขตเศรษฐกิจ

จิสด้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในสถานะขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้อาชีพการเกษตรกร ไม่มั่นคง ลูกหลานมีแนวโน้มที่จะไปประกอบอาชีพอื่นแทน จิสด้าจึงเห็นว่าการนำระบบ GNSS แบบพิกัดแม่นยำสูงมาประยุกต์กับเทคโนโลยีการเกษตรจะส่งผลให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาและแรงงาน ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในยุคThailand 4.0 และรองรับเกษตรกรรม 4.0 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตเพื่อดึงลูกหลานเกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพถิ่นฐานเดิมได้

สำหรับการแข่งขันที่ผ่านมามีทีมผู้ผ่านการเข้ารอบ 6 ทีม ซึ่งทุกทีมจะต้องแข่งขันในเชิงนวัตกรรมด้าน GNSS ซึ่งตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรมน้องๆ เหล่านี้ได้นำเสนอชิ้นงานการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ GNSS แบบพิกัดแม่นยำสูงเพื่อเป็นนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตรด้วย โดยในครั้งนี้มีทีมชนะเลิศในระดับประเทศได้แก่ทีมโสเจ๊งกับผลงานชื่อว่าโดรนพ่นยาเอนกประสงค์ทางการเกษตร จากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับถ้วยเกียรติยศจากประธานองคมนตรี และเงินทุนการศึกษา พร้อมศึกษาดูงานด้าน GNSS ณ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนมีนาคมนี้