• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ GISTDA มูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมดำเนินการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ที่จะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานของกลุ่ม และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการเพาะปลูกข้าว ในฤดูกาลเพาะปลูก 2560 ผ่านระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา GMISโครงการต้นแบบในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุน บริหารจัดการพื้นที่ ที่ GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำขึ้น เพื่อนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สัมฤทธิ์ผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ดำเนินการ

1. คัดเมล็ดพันธุ์ข้าว สมาชิกกลุ่มฯ 54 ราย ที่มาคัดเมล็ดพันธุ์ตามเกณฑ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งเกณฑ์ในการนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนั้น จะต้องมีเมล็ดแดงปน ไม่เกิน 3 เมล็ด ผลการคัดเลือกฯ มีสมาชิกผ่านเกณฑ์ 50 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ราย ดังนี้
   - ไม่มีเมล็ดแดงปน จำนวน 40 ราย
   - มีเมล็ดแดงปน 1-3 เมล็ด จำนวน 10 ราย
   - มีเมล็ดแดงปนมากกว่า 3 เมล็ด จำนวน 4 ราย
2.  บัญชีรายรับรายจ่าย ฤดูกาลเพาะปลูก 2560 สมาชิก ได้แจ้งบัญชีรายจ่ายในการเพาะปลูกข้าว โดยเฉลี่ยมีรายจ่ายดังนี้
   - สมาชิก จำนวน 7 ราย รายจ่ายเฉลี่ย 20,266 บาท ต่อการปลูกข้าว 3 ไร่
   - สมาชิก จำนวน 2 ราย รายจ่ายเฉลี่ย 25,997 บาท ต่อการปลูกข้าว 4 ไร่
   - สมาชิก จำนวน 45 ราย รายจ่ายเฉลี่ย 30,597 บาท ต่อการปลูกข้าว 5 ไร่ 
3.  รายรับสุทธิ สมาชิกยังไม่ได้ขายข้าวเปลือก (วันที่ 14 ธันวาคม 2560)
4.  การติดตามและเก็บข้อมูลบ่อน้ำพระราชทาน บ่อพระราชทานของสมากชิก ได้มีการปลูกหญ้าแฝกพระราชทานเพื่อป้องการพังทลายของดิน ปลูกไม้ผลและเลี้ยงปลาที่ได้รับพระราชทาน