• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้านำทีมกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

จิสด้านำทีมกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   วันที่12-13 ธันวาคม 2560 จิสด้านำทีมกรมการพัฒนาชุมชนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะทำงานตามความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่  ณ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   โดย นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ให้การต้อนรับคณะ และนำเสนอบริบทในพื้นที่กับการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ จากวิกฤติในพื้นที่ล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกทำลายป่าไม้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, หน่วยงานภาครัฐและภาคคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านข้อมูล/แผนที่ หรือองค์ความรู้ด้านอื่นๆ เป็นต้น

   นายอำเภอกล่าวว่า พื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ขนาดพื้นที่ประมาณ 1.7 ล้านไร่ ซึ่งทำให้การทำงานแก้ไขปัญหาในหลายๆ มิติค่อนข้างล่าช้า แม่แจ่มเล็งเห็นความสำคัญของกลไกเชิงภูมิสารสนเทศโดยการมีส่วนร่วมหลายฝ่าย และนำมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เช่น การจัดระเบียบที่ดินของชาวบ้านในเขตป่าสงวนแม่แจ่ม , การป้องกันการบุกรุกขยายพื้นที่ทำกิน และการเผาพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพดของชาวบ้านซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่ามากกว่า 100,000 ไร่ ในช่วงเวลาไม่ถึง10 ปี, การวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ทั้งเรื่องทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวแม่แจ่ม

   สำหรับการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในพื้นที่แม่แจ่มและพื้นที่อื่นๆนั้น มีความจำเป็นอย่างมาก เป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ เพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร นำมาหารือออกแบบกลไกการจัดการร่วมกันหลายฝ่ายบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆที่เหมาะสมกับชุมชน คน และสังคม  (Area based Solution) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

   อีกทั้งจิสด้า ได้นำทีมกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ ณ บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จ”แม่แจ่มโมเดลพลัส”  ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา ในการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่ชุมชน เพื่อการบริหารการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ (คนกับป่า) จนสามารถผลักดันให้เกิดข้อตกลงร่วมกันในท้องถิ่น โดยเฉพาะในการกำหนดพื้นที่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำกิน พื้นที่ป่าใช้สอย และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมไปถึงการออกระเบียบ กฏ กติกา ชุมชน และข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ดูแลพื้นที่ของตนเอง และลดปัญหาการทำการเกษตรที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสาเหตุของการบุกรุกป่าและปัญหาไฟป่าหมอกควันในอนาคต

   จิสด้า เชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนและพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่แม่แจ่ม และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความต้องการ และมีความพร้อมระดับนึง เพื่อบูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ และน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ทั้งมิติทรัพยากรที่ดิน น้ำ ป่าไม้ และภาคการเกษตร  ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างสมดุล ลดการบุกรุกใหม่ ลดการเผาตอซังข้าวโพด ปรับวิถีการผลิตการเพาะปลูก มีแนวทางเลือกที่เหมาะสมความศักยภาพ และความต้องการของชุมชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป