• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจับมือเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนใช้โดรนเพื่อการเรียนรู้ และจัดตั้งต้นแบบชมรม AEROSPACE ทั่วประเทศ

จิสด้าจับมือเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนใช้โดรนเพื่อการเรียนรู้ และจัดตั้งต้นแบบชมรม AEROSPACE ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 และ Drone Academy Thailand จัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ณ อาคาร GISTDA Academy โดยมีโรงเรียนต้นแบบในภาคกลาง จำนวน 7 โรงเรียน จำนวนทั้งหมด 28 คน

การฝึกอบรมดังกล่าวจะเน้นตัวอย่างแนวคิดและวิธีใหม่ๆในการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบ STEM ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา อาทิเช่น การควบคุมโดรนด้วยการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การเก็บข้อมุลวิทยาศาสตร์ด้วยโตรน และการสร้างแผนที่จากโดรน เป็นต้น อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนากระบวนความคิดของเยาวชนไทย ผ่านกลไลการเรียนรู้ตามความสนใจหรือชมรมในโรงเรียนตามรูปแบบ STEM ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ 

โดยหลังจากนี้กลุ่มโรงเรียนต้นแบบ 7 โรงเรียนนี้ต้องกลับไปดำเนินการจัดตั้งชมรม AEROSPACE เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนองค์ความรู้ดังกล่าวให้แพร่หลายในโรงเรียน และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยจิสด้าและเครือข่ายจะให้การสนับสนุนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้โดรนในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อยอดสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และเพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยให้ก้าวไกลในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกอบรม >> https://goo.gl/JWyTou