• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ไทยจับมือจีนเปิดหลักสูตร ป.โท เร่งผลิตคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับอาเซียน

ไทยจับมือจีนเปิดหลักสูตร ป.โท เร่งผลิตคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับอาเซียน

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University: WHU) สาธารณรัฐประชาชนจีน และ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดตัวหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ในชื่อ“SCGI Master’s Program in Geo-Informatics and Space Technology (under the Supervision of the Sirindhorn Center for Geo-informatics (SCGI))” ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

“มั่นใจจะเป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างและผลิตบุคลากรพร้อมใช้ที่มีประสิทธิภาพให้เข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้แน่นอน”

ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงอยากเห็นการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการกำหนดเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ในการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบรรจุอยู่ในเครือข่ายดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาสาขาภูมิสารสนเทศเป็นสาขาที่ขาดแคลน และยังมีไม่เพียงพอต่อการผลิตบุคลากรพร้อมใช้เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังจาก 3 หน่วยงานหลัก คือมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพา และจิสด้า ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้มีหลักสูตร SCGI Master Program ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านกำลังคนทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  โดยมีจิสด้าเป็นหน่วยขับเคลื่อนโดยตรง เพราะเป็นหน่วยงานหลักทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศแบบครบวงจร และที่ผ่านมาก็มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ๆ ระดับประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถเอื้อต่อการเรียนรู้ภาคการศึกษาหลักสูตรได้ 
นอกจากนี้ เรายังมีมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีความเป็นเลิศในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์  ในภาคตะวันออก และเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรภูมิสารสนเทศเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศก็จะมาร่วมดำเนินงานและขับเคลื่อนไปกับเราด้วย รวมไปถึงมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีนและระดับโลกที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร ผู้สอน การทำงานวิจัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลและมีศูนย์ปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ทันสมัย จนได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

การเปิดตัวหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นทางเลือกที่สำคัญในการสร้างบุคลากรพร้อมใช้และผลิตบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ  ในการเป็นผู้นำทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้สอดคล้องบริบทประชาคมโลกซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศและของโลกในอนาคตได้ ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการนำมาแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่และการติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกลไกหลักตัวหนึ่งที่จะนำไปใช้ผลักดันและกำหนดนโยบายที่สำคัญ ๆ ระดับประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขานี้ร่วมกับเทคโนโลยีทันสมัยอื่น ๆ เช่น internet of things, crowded sensor networks เป็นต้น จนทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมากขึ้น และนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง

หลักสูตร SCGI Master Program เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติแบบ Double Degree Program โดยผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับการศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน เป็นระยะเวลา 2 ปี  และจะได้ปริญญาบัตรจากทั้งสองมหาวิทยาลัยนั่นคือ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น  และมหาวิทยาลัยบูรพา  สิ่งที่เราหวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับหลักสูตรฯ นี้ คือเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับ นิสิต/นักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในสาขาดังกล่าว เพื่อกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และเห็นถึงความสำคัญในการนำศาสตร์และเครื่องมือด้านนี้ไปบริหารจัดการประเทศในอนาคตต่อไป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 02-561-4504 ถึง 5 ต่อ 231 
http://scgi.gistda.or.th/