• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สทอภ.เข้าร่วมบรรยายพิเศษโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

สทอภ.เข้าร่วมบรรยายพิเศษโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

    17 พ.ย.2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สทอภ. นำโดย นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผจก. PM สังคม เข้าร่วมบรรยายพิเศษโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561  ในหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและมีแนวทางเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายรวม 178 คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและนักวิชาการที่รับผิดชอบงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการพัฒนาชุมชน ทั่วประเทศ  โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้บทบาทภารกิจของ GISDA บทบาทและภารกิจภายใต้ MOU ระหว่าง GISTDA & พช. ในรูปแบบและแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่