• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจับมือ สวพส. ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พัฒนาประชากรในพื้นที่สูง

จิสด้าจับมือ สวพส. ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พัฒนาประชากรในพื้นที่สูง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปลั่ง มีจุล ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระหว่าง ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวรุจิรา  ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. โดยมี ดร.อำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน
การลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การสร้าง พัฒนา และผลักดันประชากรในพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสมดุล ด้วยการบริหารจัดการแบบองค์รวมและใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ตามกระแสพระราชดำรัสที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  โดยมุ่งเป้าหมายในกลุ่มให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัย รวมถึงบุคคลากรของทั้งสองฝ่ายให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานและขยายวงกว้าง  อีกทั้งยังใช้เป็นต้นแบบ เพื่อการขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ  ต่อไป