• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า และ กรมการพัฒนาชุมชน ลงนาม MOU การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่

จิสด้า และ กรมการพัฒนาชุมชน ลงนาม MOU การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่

   ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาชุมชน ในมิติด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม