• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าเปิดบ้านรับนักลงทุนญี่ปุ่น... เตรียมใช้เป็นฐานพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

จิสด้าเปิดบ้านรับนักลงทุนญี่ปุ่น... เตรียมใช้เป็นฐานพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

   เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ จิสด้า ทำการต้อนรับ คณะผู้บริหาร Japan External Trade Organization, หรือ JETRO นำโดย คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กว่า 300 คน โดยแบ่งการเยี่ยมชมออกเป็น 2 คณะ ซึ่งผู้บริหารจากจิสด้าได้พาคณะชมบริเวรพื้นที่โดยรอบของ จิสด้า ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

   อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของจิสด้า ถือเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ศักยภาพในด้านการลงทุนในภาคตะวันออกของประเทศไทยหรือ EEC : Eastern Economic Corridor  ด้วยความพร้อมทั้งในด้านระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน  อีกทั้งยังตั้งอยู่ในพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับพื้นที่อุตสาหกรรม Digital park ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 800 ไร่ เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด วิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรวจโลกและการประยุกต์ใช้ประโยชน์บนฐานของความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสถาบันการศึกษา ทั้งในต่างประเทศภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในเชิงพาณิชย์ ให้ขยายไปยังภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในระดับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของการพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน

   โดยการเปิดบ้านในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งคณะนักลงทุนชาวญี่ปุ่นจะได้ศึกษาสิทธิประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการชาวต่างชาติ โดยใช้กลไกทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นฐานอุตสาหกรรมทางด้านการบินและอวกาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก