• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า เปิดตัวระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ

จิสด้า เปิดตัวระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ

จิสด้า เปิดตัวระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ

4 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร// กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เปิดตัวระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ หรือ G-MOS (GISTDA MAP ONLINE SERVICE) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นให้มีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับใช้งานด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ โดยระบบดังกล่าวจะทำให้กระบวนการผลิตแผนที่ในอนาคตมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันเหตุการณ์มากขึ้น

ดร.ศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ของจิสด้ากล่าวว่า "การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ หรือเรียกชื่อย่อว่า G-MOS ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการแผนที่กลางผ่านเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของประเทศไทยในทุกมิติ การพัฒนาระบบดังกล่าว เราดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดที่จะพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยจิสด้าได้ใช้เวลาในการพัฒนาระบบ 3 ปี เพื่อให้ได้ระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่จะสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการพัฒนาระบบฯ เราให้ความสำคัญใน 3 ส่วนหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแผนที่พื้นฐาน (Base map) การให้บริการแผนที่ในสถานการณ์ปกติ ซึ่งจะมีการอัพเดทข้อมูล 1-2 สัปดาห์ และการให้บริการแผนที่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งจะให้บริการข้อมูลและแผนที่แบบวันต่อวันเลยทีเดียว"

ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า ระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ หรือจีมอส จะมีคุณค่าหรือเกิดประโยชน์สูงสุดก่อต่อเมื่อหน่วยงานทุกภาคส่วนได้นำระบบนี้ไปใช้จริง ทั้งทางตรงเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อการเผชิญกับทุกภัยพิบัติได้ทันท่วงทีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วม ภัยแล้ง การขาดแควนน้ำของพืชเกษตร หรือแม้กระทั่งภัยทางทะเล และทางอ้อมการนำชั้นข้อมูลที่เกิดภายใต้ระบบ ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ต่อในงานเฉพาะด้านเพื่อบริหารจัดการน้ำ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธรภัย หรือปภ. ได้นำชั้นข้อมูลแผนที่น้ำท่วม ไปใช้ในการชี้เป้า ดูทิศทางการไหลของน้ำ สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที กรมชลประทาน สามารถนำชั้นข้อมูลดัชนีความเครียดของการขาดน้ำ ความต้องการการใช้น้ำของพืช มาพิจารณาการปล่อยน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถนำข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ไปช่วยในการพิจารณาและตัดสินใจการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดน้ำท่วมในระยะยาว เป็นต้น
การดำเนินงานภายใต้ระบบนี้จะครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ดีมาโดยตลอด สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดตัวการใช้งานระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ฯ ทางจิสด้าจะจัดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยภาคกลางจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาภาคเหนือจะจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก และภาคใต้จะจัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามนโยบายรัฐบาลที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้อย่างง่ายๆ ผ่านระบบ G-MOS ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงและติดตามสถานการณ์น้ำได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ด้านนายกอบชัยบุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า"ระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ เป็นระบบผลิตแผนที่จากภาพดาวเทียมแบบอัตโนมัติ ซึ่งทางจิสด้า มีการรับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมหลากหลายประเภท และหลายดวง ทำให้สามารถเลือกใช้ข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วม ภัยแล้ง พื้นที่การเกษตร ทะเลและชายฝั่งในทุกสภาวะ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์เพื่อวางแผน ติดตามและประเมินสถานการณ์ โดยที่หน่วยงานผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีระบบผลิตแผนที่เอง ไม่ต้องลงทุนทางด้าน Hardware เพียงแต่มีระบบอินเตอร์เน็ตก็จะสามารถเข้าถึงระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดตามภารกิจของตนเองได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันอีกด้วย"

ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ได้ที่ gmos.gistda.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2143-0560 หรือ e-mail: envi.disaster@gmail.com

Tags: